Cerca nel blog

lunedì 5 agosto 2013

Vulissi : ….. di G. Giardina 31-07-2013

S’invesci di nasciri ccà, nascìa a nn’autra vanna,
forsi ‘un avissi scuntàtu, a stissa cunnànna.
E mi dumannu sempri: Pirchì ancòra Diu ‘un m’ha graziàtu ?
E na risposta ancòra…..‘un mi l’haiu datu
E vistu c’ancòra ‘un’è l’ura , vistu c’ancòra ci haiu a stari,
Ancòra vulissi : …….
Vulissi : ca Diu ‘un ci avissi a fari fari cchiù i du passi
a ccu c’aumenta sempri forza e tassi
Vulissi : ca u travagghiu nun mancàssi,
ammenu un ticchiu i pani s’abbuscassi
Vulissi : ca quannu c’è na mamma c’avi a paturìri,
putissi farlu ccà stissu , invesci di partìri.
Vulissi : ca u tribunali, nun chiudissi
ammenu pi fatti di causa , i cca ‘un si partissi.
Vulissi : ca piedi piedi ‘un ci fussi cchiù munnizza,
mentri mi vaiu ammirannu stu sciuri di biddizza.
Vulissi : c’arristassiru e si purtassiru chi manietti
a ccu è co n’ha statu capasci, i fari fari quattru gabinietti.
Vulissi : ca nun scurrissi cchiù acqua di fogna
in modu cchiù d’un sintiri, ne a puzza e ne a vriògna
Vulissi : ca ‘nta stu paisi, ci fussi cchiù vigilanza,
ma prima di tuttu, cchiù rispiettu e cchiù criànza.
Vulissi : c’on mi ritruvassi, cu l’ossa arriggittàti
pi curpa di tutti sti fuossi, ca ci su ‘nte stràti
Vulissi : ca dda vota, ca vaiu a parcheggiari,
putissi truvàri un puostu , invesci i bastimiari.
.Vulissi : ca chiddu chi sapi scriviri , e sapi pridicàri,
nni fascissi puru vidiri, chiddu chi sapi fari .
Vulissi : ca cu è abituatu a fari fascili prumissi .
pigghiàssi i bagattielli e di cursa scumparissi .
Vulissi : ca S. Martulu nn’assistissi cu cchiù misiricordia,
pi nu nni fari fari, a fini da Concordia
D’altrondi, chi è c’ancora vulissi ?
Vulissi sulu : ca chiddu c’on s’ha fattu fin’ora… .si fascissi
E pi finiri vulissi : Ca cu è c’on fasci nenti.......si nni issi !

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.