Cerca nel blog

sabato 4 maggio 2013

Sugnu precariu! di Giovanni Giardina


                                  Ammatuli  ca t’addanni e ti lamienti,
                                         unni va, va,‘un si capu’ cchiù nenti,
                                         oggi su  tutta genti  prevenùta,
                                         a vogghia chi jetti u sangu, nuddu t’ascùta.
                                     
                                         Finieru i tiempi quannu Betta filàva,
                                         t’annu c’era fami e  si travagghiàva,                                        
                                         sulu ca schina,i vrazza e i caddi e mani
                                         purtavi a casa un ticchiscieddu i  pani.
                                        
                                         Prima di tuttu c’era professioni
                                         e  poi tanta tanta  educazioni,
                                         bastàva sulu  ca  rapìvi a vucca
                                         ca subbitu  eri sirvutu,‘nta na botta !   

                                         Eppuru oggi aviti un saccu di strumenti
                                         o ‘un’i sapìti usàri ,o ‘un capìti  nenti,
                                         a matina, ancora prima d’accuminzàri
                                         Botta di sangu!  Vi sientu  runguliàri !!

                                         Pigghiamu per esempiu l’ impiegàtu,
                                         ca si presenta cumu un  vummicàtu,
                                         stasci assitttàtu e ’un si smovi u culu,
                                         ca mi vinissi n’impitu di sbattillu o muru .

                                         Ohhh! Ora basta !....ora mi siddiaiu !
                                         Si ora u na finisci… …mi nni vaiu !
                                         Tu ti lamienti e vua  i raggiuni tua,
                                         e invesci, ognunu  sapi…i caddi sua .
                                         Oggi ‘un si tratta cchiù di educazioni:
                                         e  mancu di strumenti o  professioni,
                                         si iò mi truovu cca , sugnu  pi sbagghiu,
                                         pirchì  ‘nta stu paisi, ‘un c’è travagghiu .
                                         
                                         Finù u concorsu, finù  u puostu  fissu ,
                                         iò appartiegnu  a dda categoria di fissa,
                                         ormai ‘un’ ci nn’è cchiù  sistemazioni,
                                         e a fini,’un pigghiu cchiù mancu a  pinsioni !
                                           
                                         Forsi  tu, ancòra ‘un l’ha capùtu,
                                         Sugnu precariu  e sugnu rassignàtu.
                                                  
                                                  Sicunnu ti…. iò c’avissi a fari ?
                                         A quarant’anni, puozzu  cchiù spiràri ?
                                         Fazzu  cumu  fannu tutti ’nta stu  paisi…
                                         aspiettu u stipendiu, quannu arriva u misi !

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.