Cerca nel blog

lunedì 1 aprile 2013

Giovanni Giardina propone "U testamientu du Signuri" - Dall’ 8° volume” PARTE GENERALE” di Pino Paino 1979

Si cunta ca quannu u Signuri si nn’avìa a ghiri, i ‘nta stu munnu,era cunfunnutu, pinsannu a cu ci avìa a lassàri tuttu  chiddu  ca  c’esti supa a terra.
Pinsava, pinsava :A cu ci u lassu ? Si ci u lassu e galantuomini,i nobili cumu restanu? E si ci u lassu e nobili, i galantuomini cumu fannu ? E i viddani ? E i mastri ?
‘Nsumma, ora ca vi nn’aviti a ghiri  i ‘nta stu munnu,pirchì ‘un nni lassati a nuautri tutti cuosi ?
E u Signuri , pigghiò e ci spartù a iddi !
I parrini appena seppiru ca u Signuri si nn’avìa a ghiri,currieru puru iddi.
“Signuri ,nenti nni lassati a nuautri, vistu ca vi nn’avìti a ghiri ? “
Troppu tardu vinistivu, “ci rispunnù u Signuri” pirchì ormai ci spartìu e nobili….!  Diavulu !!! si vutàru i parrini.!
Allura a vuautri vi lassu u diavulu, ci dissi u Signuri !
Vinniru e vinniru i monaci ,
“Signuri, nenti nni lassi ora ca vi nn’avìti a ghiri ? “
“Nenti pirchì ci spartiu e nobili,! “
  Diavulu ci dissiru i monaci.
“U diavulu su pigghiaru i parrini.!”
  Pascienza ! ci dissiru i monaci,
“E a vuautri vi lassu a pascienza, ci dissi Gesu  Cristu ! “
 E mastri ci vinni ‘nta ricchia ca u Signuri si nn’avìa a ghiri ,e currieru subitu !
  Signuri, chi nni lassi a nuautri ?
  “Troppu tardu pirchì ci lassaiu tutti cuosi e nobili ! “
  Diavulu! dissiru i mastri.
 “ Su pigghiaru i parrini.”
  Pascienza !
“Sa pigghiaru i monaci !”
  Chi ‘mbruogghi, si vutàru i mastri !
“E i ‘mbruogghi vi lassu a vuautri ! “
Vinniru ddi povirazzi di viddani , tutti avvilùti e scunsulati,.
 Signuri, nenti nni lassati,ora ca vi nn’avìti a ghiri ?
 “Troppu tardu, pirchì ci spartìu e nobili ! “
  Oh diavulu !!
“Su pigghiaru i parrini “
  Pascienza!
“Sa pigghiaru i monaci ! “
“Chi ‘mbruogghi !
“Si pigghiaru i mastri ! “
 Fascimu a vuluntàti i Diu !
“E a vuautri vi lassu a vuluntàti i Diu !”
Ed è pi chistu ca ‘nta stu munnu , i nobili cumannanu, i parrini sunnu aiutati du diavulu,,i monaci hannu a pascienza,i mastri fannu i ‘mbruogghi, e i viddani su cunnannati a fari a vuluntà di Diu !!

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.